PVS-Studio Team


We are proud of our team. We want everybody to know them. These are the people who are making a really cool product.

Management

Evgeniy Ryzhkov
CEO

Andrey Karpov
CTO

Paul Eremeev
R&D

Natalia Savosina
Accountant

Team Leads

Svyatoslav Razmyslov
C#, C++, Java

Sergey Vasiliev
C#, C++

Pavel Kuznetsov
C#, C++, Java

Phillip Khandeliants
C#, C++

Ekaterina Matveeva
Marketing

Team

Ivan Kishchenko
C#, C++, Java

Sergey Khrenov
С#

Evgeniy Ovsannikov
C++, Java

Sergey Yakovlev
Java

Maxim Stefanov
C++, Java

Antonina Ugleva
Translator

Constantine Potapov
Web developer

Anastasiya Mozaleva
Administrator

Vasilisa Kleymenova
Business communications

Victoria Khanieva
C++

George Gribkov
C++

Yuri Minaev
C++

Andrey Korostin
C++

Yulia Khushnamova
Marketing

Oleg Andreev
DevOps

Galina Bragova
Designer

Ilya Gainulin
C#

Sergey Larin
C++

Alexander Senichkin
C#

Ilona Ilicheva
Marketing

Valery Komarov
Java

Maxim Zvyagintsev
C++Bugs Found

Checked Projects
355
Collected Errors
13 303