PVS-Studio Team


We are proud of our team. We want everybody to know them. These are the people who are making a really cool product.

Management

Evgeniy Ryzhkov
CEO

Andrey Karpov
CTO

Paul Eremeev
R&D

Natalia Savosina
Accountant

Senior Developers

Svyatoslav Razmyslov
C#, C++

Sergey Vasiliev
C#, C++

Pavel Kuznetsov
C#

Developers

Egor Bredikhin
C++

Ivan Kishchenko
C#

Sergey Khrenov
С#

Evgeniy Ovsannikov
C++

Sergey Yakovlev
Java

Phillip Khandeliants
C++

Maxim Stefanov
C++

Ivan Lukashevich
С++

Victoria Khanieva
C++

George Gribkov
C++

Yuri Minaev
C++

Andrey Korostin
C++

Web

Constantine Potapov
Web developer

Ilya Teterin
Linux engineer

Sergey Harleev
Web designer

Marketing

Ekaterina Milovidova
Senior Specialist

Antonina Ugleva
Translator

Anastasiya Mozaleva
Administrator

Vasilisa Kleymyonova
Business communications specialist

Yulia Khushnamova
SpecialistDo you make errors in the code?

Check your code
with PVS-Studio

Static code analysis
for C, C++, and C#

goto PVS-Studio;